Haindava Thiruvalam | ஹைந்தவ திருவலம் | கோமாதா! எங்கள் குல மாதா!

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

gir-03

|| க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविचरना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं अशनाद्याहुति विधिः |
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्या पर्यायसत्व भवतु यन्मे विलसितं ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

”கோமாதா! எங்கள் குல மாதா!”

(பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்)
Gho Matha Samrakshanam-Protecting Mother Cow is Protecting the Universe
***

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A very important chapter. Periyava emphatically and assertively states that Gho Matha is one of the two fundamental/integral component that runs the universe. For some reason, I get the feeling that we don’t take Gho Matha Samrakshanam as seriously or as ‘High’ priority as Veda Rakshanam (probably it is just me!). As Periyava says, they are very strongly intertwined and cannot be looked separately. In the following chapters Periyava makes us aware of many simple options on how we can do Gho Samrakshanam without much effort at all. Periyava Thiruvadi Charanam. Ram Ram.

லோக க்ஷேமத்துக்கு முதுகெலும்பாயிருப்பது வேதம், அந்த வேதத்துக்கு முதுகெலும்பு வேள்வி. வேள்விக்கு முதுகெலும்பாய் இருப்பது அதைச் செய்கிற கர்த்தாவும், அதில் ப்ரதான த்ரவ்யமாயிருக்கிறவற்றைக் கொடுக்கிற கோவும்தான். ஆகவே முடிவாக லோகம் வாழவே முதுகெலும்பாயுள்ள இரண்டில் ஒன்று கோ என்றாகிறது. அதனால்தான் ‘கோரக்ஷணமே பூரக்ஷணம்’. ‘பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்’ என்கிறது. அந்தக் காரணத்தினால் தான் லோகம் முழுதும் நன்றாக இருக்கவேண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கிறபோது முதலில் கோவையும், அப்புறம் யஜமானனையும் தனிப்படச் சொல்லிவிட்டு, அப்புறமே ஸமஸ்த லோகத்துக்கும் ஸௌக்யத்தை வேண்டுவது:

கோ–ப்ராஹ்மணேப்யோ சுபமஸ்து நித்யம்
லோகா: ஸமஸ்தா: ஸுகிநோ பவந்து

எத்தனையோ ப்ராணிகள் இருக்கும்போது கோவையும், பல ஜாதிகள் இருக்கும்போது ப்ராம்மணனையும் மட்டும் பிரித்துச் சொன்னதற்குக் காரணமே அந்த இருவருந்தான் அத்தனை ப்ராணிகளும், அத்தனை ஜாதி ஜனங்களும் க்ஷேமமாயிருப்பதற்கு உதவுகிற யஜ்ஞ கர்மாவில் விசேஷமாகப் பயன்படுவது என்பதுதான். லோகம் முழுவதும் நன்றாயிருக்கப் பண்ணும் பொருட்டே இந்த இருவரும் – கோவும் ப்ராஹ்மணனும் – நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்றே இவர்களை லோகத்திலிருந்து பிரித்துச் சொன்னதே தவிர வேறே பக்ஷபாதம் இல்லை.

இப்படிச் சொன்னது ராமாயண பாராயணத்தின் முடிவிலே சொல்கிற மங்கள ச்லோகங்களில் முதலாவதானதில் வேதத்தையே அநுஸரித்து, அச்வமேதாதி யஜ்ஞங்களைச் செய்துகொண்டு தர்ம ராஜ்யம் நடத்திய ராமசந்த்ர மூர்த்தியின் கதா பாராயணத்துக்கு முடிவிலே வருகிற ச்லோகமானதால் முதலில் லோகத்தை ஆளுகிற ராஜாக்கள் நியாய மார்க்கத்தில் ஆட்சி செலுத்திப் பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கோவின் க்ஷேமம், ப்ராஹ்மணனின் க்ஷேமம், லோக க்ஷேமம் ஆகியவற்றைச் சொல்லியிருக்கிறது.

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ய: பரிபாலயந்தாம்
ந்யாய்யேந மார்கேண மஹீம் மஹீசா: |
கோ ப்ராஹ்மணேப்யோ சுபமஸ்து நித்யம்
லோகா: ஸமஸ்தா ஸுகிநோ பவந்து ||

ராமர்-க்ருஷ்ணர் இந்த தேசத்தின் இரண்டு கண்கள். க்ருஷ்ண பரமாத்மாவிடமும் லோகத்தின் நலனைப் பிரார்த்திக்கும்போது இதே மாதிரி லோக ஹிதத்தைச் சொல்வதற்கு முந்தி கோ, ப்ராஹ்மணன் ஆகியவர்களின் நலனைச் சொல்லியிருக்கிறது:

நமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாய கோ ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச |
ஜகத்–ஹிதாய க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம: ||

இப்படி யஜ்ஞத்தைத் தாங்கி தரித்து தூக்கி நிறுத்துபவர்களாக யஜ்ஞ கர்த்தாவான ப்ராஹ்மணன், யஜ்ஞத்துக்கு வேண்டிய த்ரவ்யம் தருகிற கோ என்ற இரண்டு பேர் இருந்தாலும் அந்த இருவரிலும் கோவுக்கே முதலிடம் கொடுத்து, அப்புறமே ப்ராஹ்மணனுக்கு இடம் தந்து ‘கோ ப்ராஹ்மண’ என்று சொல்வதாகவே இருக்கிறது. ராமாயண மங்கள ச்லோகம், க்ருஷ்ண பரமாத்மாவைப் பற்றின ச்லோகம், பொது வசனம் எல்லாவற்றிலுமே ப்ராஹ்மணனைப் பின்னுக்குத் தள்ளி கோவுக்கே முக்யத்வம் தந்து ‘கோ-ப்ராஹ்மண’ என்றே சொல்வதாகயிருக்கிறது.

ப்ராஹமணர்களை பூதேவர், அதாவது தேவலோகத்தில் இல்லாமல் பூலோகத்திலேயே இருக்கிற தேவர்கள் என்பது. வேதத்துக்கே தங்களை அர்ப்பணம் செய்துகொண்டு, லோக க்ஷேமத்துக்காக யஜ்ஞ கர்மாநுஷ்டானங்களைப் பண்ணிக் கொண்டிருக்கும் ப்ராஹமணர்களைத்தான் அப்படிச் சொல்கிறது; தற்காலத்திலிருக்கும், ஸ்வதர்மத்தை விட்டுவிட்ட ப்ராஹமணர்களை அல்ல. இப்படி தேவராகச் சொல்லப்பட்டவர்களுக்கும் முந்தி கோ. ‘தான் கெட்டது போதாதென்று சந்த்ர புஷ்கரணியையும் கெடுத்தான்’ என்கிற மாதிரி, ப்ராஹமணன் வேத ரக்ஷணமான ஸ்வதர்மத்தை விட்டதில் யஜ்ஞ-ஹோமாதிகளுக்கு க்ஷீணம் ஏற்பட்டுவிட்டதால் அவற்றுக்கு நெய், கோமயம் முதலியன தருகிற கோவின் புண்யகார்யமும் தடைப்பட்டு விட்டது!

Source: mahaperiyavaa.wordpress.com / பசு காத்தலே பாரினைக் காத்தல்

“Gujarat Researchers Find Traces of Gold in Urine of Gir Cows”

The famous Gir cow is worth its weight in gold, quite literally! After four years of extensive research, scientists at Junagadh Agricultural University (JAU) have actually found gold in the urine of Gir cows. The analysis of urine samples of 400 Gir cows done at the Food Testing Laboratory of JAU showed traces of gold ranging from three mg to 10 mg from one litre urine. The precious metal was found in ionic form, which is gold salts soluble in water.

The team of researchers led by Dr B A Golakia, head of JAU’s biotechnology department, used gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method to analyze the urine samples.

“Till now, we have heard about presence of gold in cow urine from our ancient scriptures and its medicinal properties. Since there was no detailed scientific analysis to prove this, we decided to undertake a research on cow urine. We analyzed 400 samples of Gir cow urine and found traces of gold,” Golakia said.

Golakia said the gold from urine can be extracted and solidified using chemical processes. The researchers also screened urine sample of camel, buffaloes, sheep and goat but they did not find any anti-biotic elements. Of the 5,100 compounds found in Gir cow urine 388 have immense medicinal value that can cure several ailments,” said Dr B I Golakia, head of JAU’s biotechnology department. He was assisted by researchers Jaimin, Rajesh Vijay and Shraddha. They will now analyze urine samples of all 39 indigenous cow breeds of India for the same purpose.

JAU’s Food Testing Laboratory is accredited by the National Accreditation Board for Testing Calibration Laboratories (NABL). On an average, it conducts 50,000 tests every year on various products which include items of exports, dairy items, vegetables, pulses, oil seeds, honey , pesticide residuals and other commodities. The lab is a joint venture of JAU Union ministry of food processing industries, Indian Council for Agricultural Research (ICAR) and Gujarat Agro Industries Corporation (GAIC).”Now, we are working on the use of Gir cow urine on human and plant pathogen. The experiments are being conducted to use it in treatmen t of human diseases and plant protections,” Golakia added.

A day after its team of researchers found traces of gold in the urine of Gir cows, Junagadh Agricultural University (JAU) on Tuesday said it would seek the help of other researchers and laboratories for replication, even as ayurveda experts hailed the development.

“The Agricultural Research Council sub-committee on basic science has reviewed the findings of the team led by Prof Balu Golakia, and has concurred that traces of gold are present in the urine of Gir cows. The research team worked very patiently and meticulously for about five years before coming to their conclusion. The laboratory where they carried out their analysis is a setup accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL). But now we shall submit the findings of the team to other researchers for replication and further validation,” JAU vice-chancellor Prof Aarvind Pathak told The Indian Express on Tuesday.

The Agricultural Research Council is an in-house body of JAU, monitoring research in various fields by students and researchers associated with the varsity. The vice-chancellor is its chairman, while heads of various departments and principals of JAU colleges are its members. The committee also has independent experts on its board.

The research team led by Prof Balu Golakia, head of department of biochemistry and biotechnology, had announced on Monday that a litre of Gir cow urine contains three milligrams to 10 milligrams of gold. Over the last four years, the team tested 400 urine samples collected from Gir cows kept at the JAU cattle breeding farmin Junagadh. The team employed the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (IPC-MS) process at the Food Testing Laboratory of department of biochemistry and biotechnology for elemental analysis of cow urine. The team found traces of gold in the form of water-soluble salt, along with other metals.

The researchers also deployed Liquid Chromatography Time of Flight Mass Spectrometry to detect unknown metabolites in cow urine and Gas Chromatography Time of Flight Mass Spectrometry to count the total compounds in the urine samples. Prof Golakia said that through IPC-MS, they could detect gold and other metal salts in the urine. The equipment they used for conducting this process has the precision of counting parts per billion.

“There is a reference in Atharva Veda that cow urine contains gold. We wanted to validate this claim, and therefore, took up this minor project of trying to find traces of gold in urine, along with our larger project of analysing cow urine holistically and find out its properties useful for human and plant health,” Prof Golakia said.

The research team leader further said that the gold content varied with age of cows and season of the year: “The gold concentration is higher in urine of calves as compared to adults. Similarly, more gold was found in urine of dry cows as compared to milching ones. The gold content was observed higher in samples collected during summer as compared to monsoon.”

The research team also simultaneously tested samples of urine from buffaloes, camels, goats and sheep, but they returned negative for gold. “The gold salt in cow urine can be transformed into powder, and then into metal balls. But we do not prescribe to start an industry of extracting gold from cow urine. The objective of the research was to demonstrate to farmers how important is cow urine and by extension, the cow as an animal. Work is on to identify compounds in cow urine which can be used for plant health and growth,” said the professor, adding that preparations were on to submit their findings to science journals for publication.

The research team identified 5,100 compounds in the cow urine, and said that 388 of them have medicinal properties. “The ayurveda fraternity welcomed the development. “This is a significant and very important observation. It can lead to new therapies in disease cure. Gold is very vital for almost all functions of the human body, especially our nervous system. As prescribed in Ayurveda, Swarnaprashana or small quantity of gold mixed with liquid and given to children boosts their mental health and development,” said Vaidya Rajesh Kotecha, vice-chancellor of Gujarat Ayurvedic University, Jamnagar. Vaidya Kotecha further said that they will include the observations of JAU researchers in a registry that the Ayurveda Universtiy is building so that ayurveda practitioners and researchers can replicate and validate the research.

Source: Indian Express

****

 

“ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானி ஸ்துதிமஹோ; ந ச்ச ஆவாஹனம் த்யானம் ததபி ச்ச ந ஜானே ஸ்துதி-கதா: |

ந ஜானே முத்ரிஸ்தே ததபி ச்ச ந ஜானே விலபனம்; பரம் ஜானே மாதாஸ்தவதனுசரணம் க்லேஷஹரணம்” ||

சுபம்

இந்த வலைப்பூவில் கொடுக்கப்படும் முன்னோர்கள் அருளிய வேதம், வேத தழுவல், வேத மந்திரங்கள், உபனிஷத், பாஷ்யம், பாஷ்ய தழுவல், விரிவுரைகள், ஸ்லோகம், ஸ்தோத்ரம், அவற்றின் யந்திரங்கள், அதற்குறிய தந்திரங்கள் முதலியன, எவர் ஒருவடைய தனிப்பட்ட சொத்தும் அல்ல. நமது மூதாதையர்கள் அவர்தம் தவ பலத்தால் அறிந்ததேயாகும். அவர்கள் லோக கல்யாணத்திற்காக அவையெல்லாவற்றையும் நமக்கு அளித்தனர். இவற்றின் ப்ரயோக விதி, வழிபாடுமுறை, ஒலி அலை பிரயோகம் எல்லாம் என் சிந்தைக்கு அப்பால், என்னோடு விளையாடும் பட்டுடை உடுத்திய பாங்கான சிறுமியிடமிருந்து யான் “நினைவும் நித்திரையும் அல்லாத ஒரு நிலையில்” அவள் அனுக்ரஹத்தால், வழிகாட்டுதலால் கற்றதேயாகும் – பிழைகள் அனைத்தும் எனதேயாம், பெருமைகள் அனைத்தும் இறைவனதேயாம்!

ஆர்வமுடனும் அவசியமுடனும் அணுகுபவர்க்கு தேவையான எளியோன் அறிந்த மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம், விதிமுறைகள், வேண்டுபவரின் தகுதி அனுசரித்து அளித்திடவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். தொடர்புக்கு:- thiruvalamsivan [at] yahoo [dot] com, அலைபேசி:- +91 92454 46956, Whats App:- +91 96774 50429

This entry was posted in கோமாதா! எங்கள் குல மாதா!, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.