Haindava Thiruvalam | ஹைந்தவ திருவலம் | காயத்திரி என்பது வாலை தியானம்!

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

om-1

|| க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविचरना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं अशनाद्याहुति विधिः |
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्या पर्यायसत्व भवतु यन्मे विलसितं ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

காயத்திரி என்பது வாலை தியானம்!

காயத்திரி என்பது பல தேவதைகளுக்கும் ஜெபிக்க படும் மந்திரங்களாகும். இவற்றுள் முதன்மையானதும அனைவராலும் அறியப்பட்டதும், பிரம்ம ரிஷி (சித்தர்களின் மிக உயர்நிலை) விசுவாமித்திரர் அருளிய சூரிய காயத்திரியாகும். ஆனால் இந்த மந்திரத்தில் சூரியன் என்ற வார்த்தை எங்கும் இல்லை. காயத்திரி என்ற வார்த்தை எங்கும் இல்லை. இந்த மந்திரத்தை ஆழமாக பார்ப்போம்.

காயத்திரி மந்திரம்:

ஓம் பூர் புவஸ்ஸுவ: தத் ஸவிதுர்வரேண்யம் |
பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோந: பரசோதயாத் ||

இந்த சம்ஸ்கிருதத ஸ்லோகத்திற்கு தமிழ் பொருள்

ஓம் என்ற பிரணவமாகவும், பூ புவ ஸுவ என்ற வியகிருதி யாகவும் (அகார, உகார, மகார, சக்தி வடிவாகவும்), இருக்கின்ற யார் நம்முடைய புத்தியை தூண்டுகிறாரோ, அனைத்துமாய் இருப்பவரான அந்த இறைவனின் சிறந்த ஒளிவடிவை தியானிப்போம்.

விளக்கம்

o ஓ என்ற புள்ளியாகிய இறைவன் ஓம் என்ற பிரணவமாக பெரு வெடிப்பானான். இந்த பிரணவம் அகார உகார மகார என்ற சக்தியாக விரிவானது. இந்த ஓங்காரம் விரிவடைந்து அகார, உகார, மகர நாத விந்து சக்தியானது. இது பஞ்ச வித்தாக, பஞ்ச பூதமாக விரிவானது. பஞ்ச பூதங்கள் நால்வகை யோனி எழுவகை பிறப்பாக இப்பிர பஞ்சமாக விரிவானது. இந்த பஞ்சபூத இறை சக்தி நமது புத்தியை செயல் படவைக்கிறது. இந்த இறை சக்தி பல வடிவாக இந்த பிரபஞ்சதில் உள்ளது அவற்றுள் மிக சிறந்த வடிவான ஒலி வடிவத்தில் இறைவனை தியானிப்போம்.

இந்த விளக்கத்தில் காயத்திரியும் இல்லை சூரியனும் இல்லை.

வேதாந்த விளக்கம் : காயத்திரி வந்த விதம்.

இந்தமந்திரம் இறைவன் பிரபஞ்சமாக உருவெடுக்கு முன் “பூ புவ ஸுவ“ என்ற சக்தி வடிவாக இருந்தான் என்கிறது. அதுவே வியாகிருது. அந்த சக்தி வடிவை ஆதி சக்தியாக, தெய்வமாக வேதாந்திகள் உருவகப்படுத்தினர். இந்த ஆதி சக்தி, சிவன் விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகியவர்களுக்கு சக்தி வழங்கியது. அதனால் இவர்கள் அழித்தல், காத்தல், படைத்தல் ஆகிய தொழில் செய்கின்றனர். இதனால் பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது. இந்த ஆதி சக்தி = சவிது அல்லது சவிதா = காயத்திரி என்று பெயர் பெற்றது. இந்த காயத்திரி பிரபஞ்சமாக விரிநது. ஒளி வடிவானது. இறைவன் காயத்ரி என்ற சக்தியாக இறைவனின் பல வடிவுகளில் சிறந்த ஒளிவடிவில் இருக்கிறான். இறைவனை ஒளிவடிவில் தியானிப்போம். இறைவனை ஒளிவடிவில் தியானிக்க இந்த மந்திரம் சொல்கிறது. நமக்கு பிரகாசமான ஒளியை தருவது சூரியன் என்று கருதி இதை சூரிய காயத்திரி என்று அழைகிறார்கள். இதன் பொருள் புரியாதவர்கள் காயத்திரி என்பது சூரிய தியானம் என்று பொருள் செய்கிறார்கள். இம் மந்திரத்தில் சித்தர்களின் வாலை வந்தவிதம். போகர் ஜனனசகரம் என்ற நூலில் பாடல் 7 ல் பிரபஞ்சத்தில் இறைவன் வாலையாக பரஞ்சோதியாக . இருப்பதாக சொல்கிறார்.

உறைகிறேன் ஆதி சித்தன் ஒருவனப்பா
ஒருவனுமே வல்லவட பரமமப்பிரமம்

– போகர் ஜனனசாகரம் பாடல் 3

சிருஷ்டித்த கலையதுதா நெத்தனையோ சொல்லும்
திரண்டதொரு விபரமது தெரிய சொல்லும் .
மட்டித கலை யதுதான் னைமூன்றப்பா
வதிகார மோகமதால் சிருஷ்டித்தேனே
வட்டித்த கலையதுதான் வாலையாகி
வந்ததட முகம் ஐந்து கையும் பத்தாய்
எட்டித்த உனக்கும் எனக்கும் மூலமப்பா
ஏகபரஞ் சோதியடா எண்ணிக் கொள்ளே

போகர் ஜனனசாகரம் பாடல் 7 பொருள் விளக்கம் .

ஆதியில் ஆதி சித்தன் என்ற இறைவன் ( oo=ஒ=ஓம் ) ஒருவன் உண்டு. அவன் பர பிரம்மம். அவன் ஓம் என்ற பிரணவமாக சக்தியை படைத்தான் (சக்தி = சவிது = காயத்திரி = வாலை) அதன் சக்தி மூவைந்து (“பூ புவ ஸுவ) கலை அளவு. இந்த சக்தி என்ற கலைதான் வாலை. இந்த வாலை ஐந்து முகமாக பஞ்சபூதமாகவும் பத்து கைகள் என்ற தச வாயுக்களாகவும் இருக்கிறது. இந்த வாலை தான் எனக்கும் உனக்கும் மூலமான பரஞ் ஜோதிஆகிய இறைவன் பர பிரம்மம் என்ற ஆதி சித்தன், சக்திவடிவில் வாலை என்ற ஒளியாக பரஞ்ஜோதி யாக உள்ளான். இந்த வாலை, பஞ்சபூதமாக இப்பிரஞ்சமாக உருவானது. ஆக இறைவன் வாலை என்ற ஒளிவடிவாக பிரஞ்சவெளியில் இருக்கிறான். அதாவது பிரபஞ்சம் உருவாவதில் இறைவனின் முதல் நிலை சக்தி=சவிது=காயத்திரி = வாலை = ஒளி. இந்த இறைவனை மௌன யோகத்தில் ( உயர்நிலை வாசி யோகம்) பர வெளியில் காணலாம். இது பிரபஞ்சவாலை இதை சித்தர்கள் உண்மனி தாய் என்பார்கள். பரவெளியில் இறைவனை ஒளிவடிவில் காண்பது ஒருவகை முக்தி. எனவே காயத்திரி மந்திரம், இறைவனை வாலை தியானம் என்ற ஒளிவடிவில் தியானம் செய்ய சொல்கிறது. இது சித்தர்கள் கோட்பாடு.

விசுவாமித்திர சித்தனால் சொல்லப்பட்டது.

இந்த பிரபஞ்ச வலை மனிதனுக்கு உள்ளே ஒளியாக, இறைவனாக உள்ளது. இதை வாலை பெண் என்றும மனோன்மணி தாய் என்றும் சித்தர்கள் பரிபாசையாக சொல்லுவார்கள். இதை பூரணம் என்றும் சொல்லுவார்கள் சித்தர்கள் வணங்குவது அல்லது தியானிப்பது நம்முள் ஒளிவடிவில் இருக்கும் இறைவன். வாசி யோகத்தில் நம்முள் வாலை என்ற ஒளிவடிவில் இருக்கும் இறைவனை தியானிப்போம் காண்போம். இதுவும் முக்தியில் ஒருவகை.

***

“ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானி ஸ்துதிமஹோ; ந ச்ச ஆவாஹனம் த்யானம் ததபி ச்ச ந ஜானே ஸ்துதி-கதா: |

ந ஜானே முத்ரிஸ்தே ததபி ச்ச ந ஜானே விலபனம்; பரம் ஜானே மாதாஸ்தவதனுசரணம் க்லேஷஹரணம்” ||

சுபம்

இந்த வலைப்பூவில் கொடுக்கப்படும் முன்னோர்கள் அருளிய வேதம், வேத தழுவல், வேத மந்திரங்கள், உபனிஷத், பாஷ்யம், பாஷ்ய தழுவல், விரிவுரைகள், ஸ்லோகம், ஸ்தோத்ரம், அவற்றின் யந்திரங்கள், அதற்குறிய தந்திரங்கள் முதலியன, எவர் ஒருவடைய தனிப்பட்ட சொத்தும் அல்ல. நமது மூதாதையர்கள் அவர்தம் தவ பலத்தால் அறிந்ததேயாகும். அவர்கள் லோக கல்யாணத்திற்காக அவையெல்லாவற்றையும் நமக்கு அளித்தனர். இவற்றின் ப்ரயோக விதி, வழிபாடுமுறை, ஒலி அலை பிரயோகம் எல்லாம் என் சிந்தைக்கு அப்பால், என்னோடு விளையாடும் பட்டுடை உடுத்திய பாங்கான சிறுமியிடமிருந்து யான் “நினைவும் நித்திரையும் அல்லாத ஒரு நிலையில்” அவள் அனுக்ரஹத்தால், வழிகாட்டுதலால் கற்றதேயாகும் – பிழைகள் அனைத்தும் எனதேயாம், பெருமைகள் அனைத்தும் இறைவனதேயாம்!

ஆர்வமுடனும் அவசியமுடனும் அணுகுபவர்க்கு தேவையான எளியோன் அறிந்த மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம், விதிமுறைகள், வேண்டுபவரின் தகுதி அனுசரித்து அளித்திடவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். தொடர்புக்கு:- thiruvalamsivan [at] yahoo [dot] com, அலைபேசி:- +91 92454 46956, Whats App:- +91 96774 50429

This entry was posted in காயத்திரி என்பது வாலை தியானம்!, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.