Haindava Thiruvalam | ஹைந்தவ திருவலம் | பஞ்சதஸி | Panchadasi

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

aim

|| க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविचरना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं अशनाद्याहुति विधिः |
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्या पर्यायसत्व भवतु यन्मे विलसितं ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

”பஞ்சதஸி | Panchadasi”

பஞ்சதஸி தொடர்கிறது!

ஓம் எனும் ப்ரணவத்தை பஞ்சதஸியின் முதல் கூடத்தின் முன் இணைத்தால் அது சுந்தரி வித்யையாகும். இரண்டாவது கூடத்தின் முன் இணைத்தால் அது ப்ரம்ம-சுந்தரிவித்யையாகும், மூன்றாவது கூடத்தின் முன் இணைத்தால் அது அனந்த-சுந்தரிவித்யை என்பதாம்!

இதுபோலவே பஞ்சசுந்தரிவித்யையில், பாஷா, ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம் மற்றும் நிராகாயா என்பதாக காணப்படுகிறது!

பஞ்சதஸியின் முன்னர் ப்ரணவமும், பின்னர் ரஹஸ்யமாக கருதப்படும் ஸ்ரீம், க்லீம், ஐம் போன்ற பீஜங்கள் தேவைக்கேற்ப இணையும் பொழுது அவை சோடஸி எனப்படுகிறது! உதாரணம்: ஓம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் க்லீம் (அ) ஓம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ஐம் (அ) ஓம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ஸ்ரீம். இந்த மாற்றங்களை உபதேசிக்கும் குருவானவரிடம் பணிவுடன் தெரிந்துகொள்ளல் வேண்டும்!

ஓம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஹம்ஸ: சப்ததஸியாகும்!

ஐம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ்ரீம் ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ்ரீம் ஸ க ல ஹ்ரீம் என்பது அஷ்டதஸி என்பதாம்!

க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஐம் க்ரௌம் க்ரீம் க்லாம் ஹூம் என்பது சித்தயாமளாவித்யா எனும் 21 அக்ஷரங்களுடயதாகும்!

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் சௌ: ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் சௌ: ஐம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் என்பது 28 அக்ஷரங்களையுடைய மஹாஸோடஸியாகும்!

ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: க ஏ ல ஹ ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம்
ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: ஹ ஸ க ல ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம்
ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம் ஓம் || என்பது பரா வித்யா ஆகும்! இதிலும் சில மாற்றங்கள் க்ரந்தங்களில் காணப்படுகிறது!

ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: க ஏ ல ஹ ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம் ஓம்;
ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: ஹ ஸ க ல ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம் ஓம்
ஓம் ஐம் க்லீம் சௌ: ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் சௌ: க்லீம் ஐம் ஓம் || என்பது மற்றொன்று!

இவற்றின் எல்லா மந்திரத்தின் சித்திகளுக்கு ஆதாரமாக பாலாவின் ஐம் க்லீம் சௌ: எனும் த்ரியக்ஷரியே விளங்குகிறது!

முதலாவது க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் என்பதும் அதன் மருவல்களும் பராம்பிகையின் பீஜங்களாகவும்,

பஞ்சதஸியின் இரண்டாம் கூடமான “ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்” என்பதையே மந்த்ரிணீ எனும் ராஜஷ்யாமளா எனும் ராஜமாதங்கியாவாள்! இந்த தேவியின் மந்திரமாக “ஐம் க்லீம் சௌ: ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம்” அல்லது “ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம்” அல்லது ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் சௌ: ஓம் நமோ ராஜமாதங்கேஸ்வரீ ஐம் அல்லது ஹஸ்த்ரைம் ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம் ஹஸ்த்ரௌ: என்பதாகும்!

மூன்றாவது சக்திகூடமான “ஸ க ல ஹ்ரீம்” தண்டநாதா எனப்படும் வராஹி அம்மனுடையது ஆகும். ஐம் க்லௌம் ஐம் ஓம் நமோ பகவதி வார்த்தாளி வராஹி வராஹமுகி அல்லது ஹஸைம் ஸ க ல ஹ்ரீம் ஹஸ்த்ரௌம் என்பதாம்!

அடுத்தது ப்ரத்யங்கிரா தேவியின் மந்திரத்தை காண்போமா! ஹ்ரீம் க்ஷம் ப்ரத்யங்கிரே க்லீம் ஹ்ரீம் க்ஷம் ஹூம் ஃபட் சௌ: என்பதே அது! இனியும் வெகுவான மந்த்ரங்கள் இந்த பிரிவிலேயே உள்ளன, இயன்றவரை எடுத்துரைக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன்!

இப்பதிவானது எல்லோருக்கும் ஆஷாட நவராத்திரி உபாஸனைக்கு உதவும் என நம்புகிறேன்!

***

“ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானி ஸ்துதிமஹோ; ந ச்ச ஆவாஹனம் த்யானம் ததபி ச்ச ந ஜானே ஸ்துதி-கதா: |

ந ஜானே முத்ரிஸ்தே ததபி ச்ச ந ஜானே விலபனம்; பரம் ஜானே மாதாஸ்தவதனுசரணம் க்லேஷஹரணம்” ||

சுபம்

இந்த வலைப்பூவில் கொடுக்கப்படும் முன்னோர்கள் அருளிய வேதம், வேத தழுவல், வேத மந்திரங்கள், உபனிஷத், பாஷ்யம், பாஷ்ய தழுவல், விரிவுரைகள், ஸ்லோகம், ஸ்தோத்ரம், அவற்றின் யந்திரங்கள், அதற்குறிய தந்திரங்கள் முதலியன, எவர் ஒருவடைய தனிப்பட்ட சொத்தும் அல்ல. நமது மூதாதையர்கள் அவர்தம் தவ பலத்தால் அறிந்ததேயாகும். அவர்கள் லோக கல்யாணத்திற்காக அவையெல்லாவற்றையும் நமக்கு அளித்தனர். இவற்றின் ப்ரயோக விதி, வழிபாடுமுறை, ஒலி அலை பிரயோகம் எல்லாம் என் சிந்தைக்கு அப்பால், என்னோடு விளையாடும் பட்டுடை உடுத்திய பாங்கான சிறுமியிடமிருந்து யான் “நினைவும் நித்திரையும் அல்லாத ஒரு நிலையில்” அவள் அனுக்ரஹத்தால், வழிகாட்டுதலால் கற்றதேயாகும் – பிழைகள் அனைத்தும் எனதேயாம், பெருமைகள் அனைத்தும் இறைவனதேயாம்!

ஆர்வமுடனும் அவசியமுடனும் அணுகுபவர்க்கு தேவையான எளியோன் அறிந்த மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம், விதிமுறைகள், வேண்டுபவரின் தகுதி அனுசரித்து அளித்திடவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். தொடர்புக்கு:- thiruvalamsivan [at] yahoo [dot] com, அலைபேசி:- +91 92454 46956, WhatsApp:- +91 96774 50429

This entry was posted in பஞ்சதஸி | Panchadasi, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.