ஹைந்தவ திருவலம் | Haindava Thiruvalam | Shiva Abhisheka Mantra: | சிவ அபிஷேக மந்த்ர:

சிவ அபிஷேக மந்த்ர:

சங்கமேஸ்வரர்

சங்கமேஸ்வரர்

ஓம் நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய,
மஹாதேவாய, த்ரயம்பகாய, த்ரிபுராந்தகாய,
த்ரிகாலாக்கினி காலாய காலாக்னிருத்ராய,
நீலகண்டாய, ம்ருத்யுஞ்ஜயாய, ஸர்வேஸ்வராய,
ஸதாசிவாய, ஸ்ரீமன் மஹாதேவாய நம:!

ஓம் நமோ பகவதே ஸதாசிவாய,

ஸகல தத்வாத்மகாய, ஸர்வமந்த்ர – ஸ்வரூபாய, ஸர்வயந்த்ரா திஷ்டிதாய, ஸர்வதந்த்ர – ஸ்வரூபாய, ஸர்வதத்வ விதுராய ப்ரஹ்ம – ருத்ராவதாரிணே, நீலகண்டாய, பார்வதீ – மனோஹராய, ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனாய, பஸ்மோத்தூளித – விக்ரஹாய, மஹா மணிமகுட தாரணாய, மாணிக்ய – பூஷணாய, ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதிப்ரளயகால – ரௌத்ராவதாராய, தக்ஷோரத்வம்ஸகாய, மஹாகாலபேதனாய, மூலாதாரைக நிலயாய, தத்வா தீதாய, கங்காதராய, ஸர்வதேவாதி தேவாய, க்ஷடாச்ராய, வேதாந்த – ஸாராய, த்ரிவர்க்க ஸாதனாய, அனந்தகோடி – ப்ரஹ்மாண்ட – நாயகாய, அனந்தவாஸுகி, தக்ஷக – கர்க்கோடக – மஹா நாக – குலபூஷணாய, ப்ரணவஸ்ரூபாய, சிதாகாசாய, ஆகாசதிக் ஸ்வரூபாய, க்ரஹ – நக்ஷத்ரமாலினே, ஸகலாய, களங்க – ரஹிதாய.

ஓம் நமோ பகவதே சதாசிவாய

ஸகலலோகைக – கர்த்ரே, ஸகலலோகைக – பர்த்ரே, ஸகலலோகைக – ஸம்ஹர்த்ரே, ஸகலலோகைக – குரவே, ஸகலலோகைக – ஸாக்ஷிணே, ஸகலநிகம குஹயாய, ஸகலவேதாந்த பாரகாய, ஸகலலோகைக – வரப்ரதாய, ஸகலலோகைக – சங்கராய, ஸகலஜகத் பயங்கராய, ஸகலதுரிதார்த்திபஞ்ஜனாய, சசாங்க சேகராய, சாஸ்வதிநிஜாவாஸாய, நிராகாராய, நிராபாஸாய, நிராமயாய, நிர்மலாய, நிர்மதாய, நிச்சிந்தாய, நிரஹங்காராய, நிரங்குசாய, நிஷ்கலங்காய, நிர்குணாய, நிஷ்காமாய, நிருபப்லவாய, நிரவத்யாய, நிஷ்ப்ரபஞ்சாய, நிஸ்ஸங்காய, நிர்த்வந்த்வாய, நிராதராய, நிஷ்க்ரோதாய, நிர்லோபாய, நிஷ்கரியாய, நிஸ்துலாய, நிஸ்ஸம்ச்யாய, நிரஞ்சனாய, நிருபம-விபவாய, நித்ய-சுத்த-புத்த-பரிபூர்ண ஸச்சிதானந் தாத்வயாய, பரமசாந்தஸ்வ-ரூபாய, தேஜோ ரூபாய, தேஜோமயாய, தேஜோதிபதயே.

ஓம் நமோ பகவதே சதாசிவாய

ஜயஜயருத்ர, மஹாரௌத்ர, பத்ராவதார, மஹாபைரவ, காலபைரவ, கல்பாந்தபைரவ, கபாலமாலாதர, கட்வாங்க-கட்க-சர்ம-பாசாங்குச -டமரு, த்ரிசூல-சாப-பாண சக்ராத்யாயுத-பீஷணகர-ஸஹஸ்ரமுக, தம்ஷ்ட்ராகராலவதன, விகடாட்டஹாஸ – விஸ்வபாரித-ப்ரஹ்மாண்ட- மண்டல, நாகேந்த்ர-குண்டல, நாகேந்த்ரவலய, நாகேந்த்ரசர்மதர, ம்ருத்யுஞ்ஜய, த்ர்யம்பக, த்ரிபுராந்தக விச்வரூப, விரூபாக்ஷ, விச்வேச்வர, வ்ருஷபவாஹன, விச்வதோமுக, ஸர்வதோமாம் ரக்ஷ ரக்ஷ, ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்பக, ஸதாசிவ நமஸ்தே நமஸ்தே.

 

(வழிபாட்டின் போது ஏற்பட்ட பிழைகளைப் பொறுத்தருள வேண்டல்)

காயேந வாசா மநஸேந்த்ரியைர்வா புத்த்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி

மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் பக்திஹீநம் ஸுரேஸ்வர யத்பூஜிதம் மயா தேவ பரிபூர்ண ததஸ்து மே

(ஸ்ரீ ருத்ரம் – நமகம், சமகம் ஸூக்தங்கள், மந்த்ரங்கள், ஸ்லோகங்கள் ஆகியவற்றினை இசைக்கத் தெரியாதவர்கள், அல்லது முடியாதவர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டியது)

ஸ்ரீ ருத்ரம் ந ஜாநாமி, ந ஜாநாமி சமகம், ஸூக்தாநி ந ஜாநாமி, ந ஜாநாமி ஸ்தோத்ராணி | ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி, ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் பூஜா விதிர் ந ஜாநாமி, க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர ||

கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா ஸ்ரவண – நயனஜம் வா மானஸம் வாபராதம் விஹித – மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ ஜய ஜய கருணாப்தே ஸ்ரீ மஹாதேவ ஸம்போ

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ, த்வமேவ பந்துஸ்ச ஸகா த்வமேவ | த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமே த்வமேவ ஸர்வம் மம தேவ தேவா ||

 மந்த்ர புஷ்பம்

 யோபம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஸுமான்பவதி|

சந்த்ரமா வா அபாம் புஷ்பம் புஷ்பவான் ப்ரஜாவான் பஸுமான் பவதி|

ய ஏவம் வேத யோபா மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி|

அக்னிர்வா அபா – மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யோக்னே – ராயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வா அக்னே – ராயதனம் ஆயதனவான் பவதி

 

ய ஏவம் வேத யோபா – மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

வாயுர்வா அபா-மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யோ வாயோ – ராயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வை வாயோ-ராயதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய ஏவம் வேத யோபா மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

அஸெள வை தபன்னபா – மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யோமுஷ்ய தபத ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வா அமுஷ்ய தபத ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய ஏவம் வேத யோபா-மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

சந்த்ரமா வா அபாமாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யஸ்சந்த்ரமஸ ஆயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வை சந்த்ரமஸ ஆயதனம் ஆயதனவான் பவதி

 ய ஏவம் வேத யோபா-மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

நக்ஷத்ராணி வா அபா-மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யோ நக்ஷத்ராணா மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வை நக்ஷத்ராணா மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய ஏவம் வேத யோபா-மாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

பர்ஜன்யோ வா அபா-மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய: பர்ஜன்யஸ்-யாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வை பர்ஜன்யஸ்யா-யதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய ஏவம் வேத யோபாமாயதனம் வேத ஆயதனாவான் பவதி

ஸம்வத்ஸரோ வா அபா-மாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

யஸ்-ஸம்வத்ஸரஸ்-யாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி

ஆபோ வை ஸம்வத்ஸரஸ்-யாயதனம் ஆயதனவான் பவதி

ய ஏவம் வேத யோப்ஸு நாவம் ப்ரதிஷ்டிதாம் வேத ப்ரத்யேவ திஷ்டதி

ராஜாதிராஜாய ப்ரஸஹ்யஸாஹினே நமோ வயம் வைஸ்ரவணாய குர்மஹே ஸ மேகாமாங்காமகாமாய மஹ்யம் காமேஸ்வரோ வைஸ்ரவணோததாது குபேராய வைஸ்ரவணாய மஹாராஜாய நம:

ந கர்மணா ந ப்ரஜயா தனேன த்யாகேனைகே அம்ருதத்வ மானஸு பரேண நாகம் நிஹிதம் குஹாயாம் விப்ராஜ தேதத்யதயோ விஸந்தி

வேதாந்த-விஜ்ஞான-ஸுநிஸ்சிதார்தா: ஸந்ந்யாஸ-யோகாத்-யதய:

ஸுத்த-ஸத்வா: தே ப்ரஹ்ம லோகே து பராந்தகாலே பராம்ருதாத் பரிமுச்யந்தி ஸர்வே

தஹ்ரம் விபாபம் பரவேஸ்ம பூதம் யத்புண்டரீகம் புரமத்ய ஸஸ்தம் தத்ராபி தஹ்ரம் ககனம் விஸோகஸ்-தஸ்மின் யதந்தஸ் ததுபாஸிதவ்யம்

 யோ வேதாதௌ ஸ்வர: ப்ரோக்தோ வேதாந்தே ச ப்ரதிஷ்டித: தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீநஸ்ய ய: பரஸ்ஸ மஹேஸ்வர:

 யோ வைதாம் ப்ரஹ்மணோ வேத அம்ருதேநாவ்ருதாம் புரீம் தஸ்மை ப்ரஹ்ம ச ப்ரஹ்மா ச ஆயு: கீர்த்தி ரஜாந்தது:

 (வேதோக்த மந்த்ர புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ஸ்வர்ண புஷ்பம் ஸமர்பயாமி)

 ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

 

மஹா தீபாராதனை மந்திரங்கள்!

 ஸோமோ வா ஏதஸ்ய ராஜ்யமாதத்தே யோ ராஜா ஸன் ராஜ்யோ வா

ஸோமேன யஜதே தேவ ஸுவா மேதானி ஹவீஷி பவந்தி

ஏதாவந்தோ வை தேவானா ஸவா: ஏவாஸ்மை ஸவான் ப்ரயச்சந்தி

ஏனம் புனஸ்ஸுவந்தே ராஜ்யாய தேவஸூ ராஜா பவதி

 

தத்ர ஸூர்யோ பாதி சந்த்ரதாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி

குதோயமக்னி: தமேவ பாந்தமனுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா

ஸர்வமிதம்விபாதி:  (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

 

பஹுக்வை பஹ்வஸ்வாயை பஹ்வஜாவிகாயை

பஹுவ்ரீஹியவாயை பஹுமாஷதிலாயை பஹுஹிரண்யாயை

பஹுஹஸ்திகாயை பஹுதாஸபூருஷாயை ரயிமத்யை புஷ்டி

மத்யை பஹுராயஸ்போஷாயை ராஜாஸ்து

 

ஸர்வமங்கல மாங்கல்யே ஸிவே ஸர்வார்த்தஸாதிகே ஸரண்யே

த்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்து தே

 

ஓம் ஸர்வமங்களாயை வித்மஹே | சந்த்ராத்மிகாயை தீமஹி |

தந்நோ நித்யா ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

 

நமோ வ்ராத பதயே நமோ கண பதயே நம: ப்ரமத பதயே

நம:ஸ்தே ஸ்து லம்போதராய ஏக தந்தாய விக்ந நாஸிநே

ஸிவஸுதாய ஸ்ரீ வரத மூர்த்தயே நம:

 

ஓம் ஏக தந்தாய வித்மஹே | வக்ர துண்டாய தீமஹி |

தந்நோ தந்தி: ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

 

நிக்ருஷ்வைரஸமாயுதை: காலைர்ஹரித்வமாபந்தை: இந்த்ராயாஹி

ஸஹஸ்ரயுக் அக்நிர்விப்ராஷ்டிவஸந: வாயுஸ்ஸ்வேதஸிகத்ருக:

ஸம்வத்ஸரோ விஷூவர்ணை: நித்யாஸ்தேநுசராஸ்தவ

ஸுப்ரஹ்மண்யோ ஸுப்ரஹ்மண்யோ ஸுப்ரஹ்மண்யோம்

 

கார்த்திகேயாய வித்மஹே | ஸக்திஹஸ்தாய தீமஹி |

தந்ந: ஸ்கந்த: ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி).

சுபம்

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ஹைந்தவ திருவலம் | Haindava Thiruvalam | Shiva Abhisheka Mantra: | சிவ அபிஷேக மந்த்ர:

  1. tpkandan says:

    very very nice to view the link.I appreciate your thoughtfulness for marking me.tpkandan

Comments are closed.