முத்தி தருவது நீறு முனிவர் அணிவது நீறுமுத்தி தருவது நீறு முனிவர் அணிவது நீறு
சத்தியம் ஆவது நீறு தக்கோர் புகழ்வது நீறு
பத்தி தருவது நீறு பரவ இனியது நீறு
சித்தி தருவது நீறு திருஆலவாயான் திருநீறே

முத்தி தருவது நீறு – பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழலில் இருந்து விடுதலை தருவது திருநீறு

முனிவர் அணிவது நீறு – முக்கண்ணனை அறியும் முனிவர்கள் அணிவது திருநீறு

சத்தியம் ஆவது நீறு – நிலையில்லாத இந்த உலகத்தில் என்றும் நிலையானது திருநீறு

தக்கோர் புகழ்வது நீறு – நம் அன்பிற்கும் பணிவிற்கும் தக்கோரான அடியார்கள் புகழ்வது திருநீறு

பத்தி தருவது நீறு – அணிபவர்களுக்கு பக்தியெனும் இறையன்பைத் தருவது திருநீறு

பரவ இனியது நீறு – போற்றிப் புகழ இனியது திருநீறு

சித்தி தருவது நீறு – நினைத்ததை அடைய வைக்கும் நல்வலிமையைத் தருவது திருநீறு

திருஆலவாயான் திருநீறே – அது திருவாலவாயாம் தென்மதுரையில் வாழும் இறைவனின் திருநீறே.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.