மாலொடு அயன் அறியாதது

மாலொடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீறு!
மேலுறை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீறு!
ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீறு!
ஆலமதுண்ட மிடற்றெம் ஆலவாயான் திருநீறே!

மாலொடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீறு – திருமாலும் பிரம்மனும் அறியமுடியாத வண்ணம் உள்ளது திருநீறு.

மேலுறை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீறு – மேல் உலகங்களில் வாழும் தேவர்கள் தங்கள் உடலில் விளங்குவது வெண்ணிற திருநீறு

ஏல உடம்பு இடர் தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீறு – உடம்பினால் ஏற்படும் துன்பங்களைத் தீர்த்து நிலையான இன்பம் தருவது திருநீறு

ஆலமது உண்ட மிடற்று எம் ஆலவாயான் திருநீறே
– ஆலகால விடத்தை உண்ட கழுத்தையுடைய எங்கள் திருவாலவாயான் திருநீறே.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.