அண்டத்தவர் பணித்தேத்தும் ஆலவாயான் திருநீறே

குண்டிகைக் கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூடக் கண் திகைப்பிப்பது நீறு கருத இனியது நீறு எண் திசைப் பட்ட பொருளாளர் ஏத்தும் தகையது நீறு
அண்டத்தவர் பணித்தேத்தும் ஆலவாயான் திருநீறே

குண்டிகைக் கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூடக் கண் திகைப்பிப்பது நீறு – கமண்டலம் ஏந்தும் கையர்களான சமணர்களும் சாக்கிய குலத்தில் பிறந்த புத்தரைப் பின்பற்றும் பௌத்தர்களும் கூட்டமாய் கூடும் போது அவர்களைத் திகைக்கச் செய்வது திருநீறு. (அவர்கள் வாதங்களை அழித்து அவர்களை திகைக்க வைப்பது திருநீறு)

கருத இனியது நீறு – எண்ணத்தில் நினைத்து தியானிக்க இனியது திருநீறு

எண் திசைப் பட்ட பொருளாளர் ஏத்தும் தகையது நீறு – எட்டு திசைகளில் இருக்கும் மக்கள் எல்லோராலும் ஏத்தும் தகைமை உடையது திருநீறு

அண்டத்தவர் பணித்தேத்தும் ஆலவாயான் திருநீறே – தேவர் அசுரர் மனிதர் என்று எல்லாரும் பணிந்து ஏத்தும் திருவாலவாயான் திருநீறே.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.